Selve talen/la homilia fra begravelsesmessen er ikke komplet, fordi jeg ikke havde tid til at skrive den ned. Den dag Peter døde tilbragte jeg med at modtage folk, som kom for at kondolere og bede for ham og bede i kapellet i Fatima sognet, hvor han blev lagt. Næste dag om morgenen skrev jeg det jeg kunne, i den tid jeg havde til rådighed. Resten af det jeg talte om, er skrevet i stikord – selv om det ikke var alt, hvad jeg sagde.

Med venlig hilsen og i taknemmelighed,

Antonio Sanchez-Guardamino


Padre Antonio

 Lima, d. 29. juli 2010  

(oversat af Unna Küssner)

Brødre og søstre, venner og veninder!

I går, på dagen for Nuestra Señora de la Paz (Vor Frue for Fred = Jomfru Maria?) modtog Peter vor gode Fader Guds store omfavnelse af FRED.

I går var også den vigtigste dag for vores fejring af fædrelandet (Fiestas Patrias = Perus uafhængighedsdag), og Peter opnåede at komme ind i det storslåede endelige FÆDRELAND, som Gud har forberedt os i sit rige, der hvor vi alle er kaldet til at komme ind.

I dag, ved hans afsked, spørger jeg mig selv, hvad jeg kan sige om ham, uden at han ville blive rød i hovedet og sige ’lad mig være i fred’ mens han viftede med hånden, på denne for ham så typiske måde, som den der vifter en flue væk.

Alle os som kendte ham ved at hele hans liv var som et eventyr – fra hans ungdom, der var svær i tiden efter Anden Verdens krig, som sportsmand i hans elskede Danmark og som rejsende i Europas lande og i Mellemøsten, i den tid han endnu ikke var blevet præst. Det var også et eventyr efter, da han trådte ind på den religiøse vej: Først Jesuit, i Karteuserordenen for en tid, teologistudier indtil han blev præsteviet, og igen Jesuit.

I den første tid som Jesuit, var det bestemt han skulle til Japan, hvor han dog aldrig kom til. I Peru, hvor han allerede var blevet præst, gjorde han sin tid som novice men allerede inden hans andet år var omme, blev han sendt til Chiriaco som Superior. Jeg kan ikke bekræfte det med sikkerhed, men måske har han været den eneste ’novice Superior’ i hele Jesuiterordenens historie. Der blev han omkring fem år, for derefter at blive sendt til Urcos, hvor han har levet de sidste 37 år. Og heraf de sidste 27 år i mellem landsbyfællesskabet Quico og i Marcapata, så langt væk som muligt fra Urcos.

Han var i sit liv en mand som gjorde op med rutinerne, der hvor han var. Han var en mand, som aldrig gik i stå, han drømte altid og lagde nye planer for, hvordan man kunne finde løsninger på de situationer som man kom til at stå overfor, han var en idealist med fødderne plantet solidt på denne jord, nogen gang modsætningsfyldt, altid åben og tolerant. Måske derfor blev han også i sind tid som ældre ved med at være en ung mand, som fængslede alle dem, som kendte ham, såvel unge som ældre.

Peter har været en deltagende ven, med sin troskab, sin nærhed, for sin evne til ømhed selv om han kunne virke barsk, for sin enkelhed, for sin glæde. Sikkert er det, at hvis der var noget han ikke ønskede i disse øjeblikke, så er det, at vi skulle græde over ham. Som i onsdags da jeg besøgte ham, lige da jeg var kommet fra Cusco, da havde han glade ord og nye planer, så vi kunne drømme om nye eventyr sammen. I dag som forleden dag, kunne vi ikke andet end at le sammen med ham. Han var den første, som kunne le ad sig selv. Uden tvivl er det på grund af alt dette, at han havde et imponerende netværk af venner i hele verden. Han fik og gav tillid, i den grad, at han fik støtte fra alle steder. Han var en mand, som gjorde sig elsket.

Hans passion var at give sit liv, først til de indfødte folk i urskoven, som han boede hos, og derefter her, hvor han gav det for og med quechua bønderne i Andesbjergene. Han har altid ønsket det bedste for dem og han har givet det bedste af sig selv lige indtil det sidste – han har givet sit eget liv. Det var sådan han forstod livet, at give det ved at elske betingelsesløst. Og ved at foretrække at leve i de fattigste folks tjeneste. For ham var der ikke noget vigtigere end kærligheden.

Han drømte om, og han drømte derom indtil han døde, at bønderne skulle få en god uddannelse.

Af dem lærte han:

  • At lytte før at tale. Hans ord var ikke ligegyldige for nogen. De INSPIREREDE.
  • At lade sig bestjæle uden at lade sig forstyrre
  • At være forstående og tolerant
  • At nyde sit enkle liv på landet, selv om det er et hårdt liv

Peter var frem for alt en mand med en ærlig tro. TROENDE.

En tro, som han formåede at overføre, også selv om han kunne tvivle derpå.

Altid med ægthed og anderledes. Tak til Soledad.

Han forstod det med vejen, sandheden og livet.


En español!

Misa Funeral de Peter Hansen

Fil 4, 4-7 Sl Jn14, 1-6

Hermanos y hermanas, amigos y amigas:

Ayer, día de Ntra. Sra. De la Paz, Peter recibió el gran abrazo de la PAZ por parte de nuestro buen Padre Dios.

Ayer, también día central de Fiestas Patrias, Peter celebró la entrada en la gran PATRIA definitiva que Dios nos tiene preparada en su Reino, en el que todos estamos llamados a participar.

Hoy, en su despedida, me pregunto qué puedo decir de él sin que se ruborizara y me dijera “déjame en paz” con ese gesto de la mano, tan típico en él, como quien espanta una mosca.

Los que le conocíamos sabemos que su vida toda fue una aventura, desde su juventud difícil en tiempos de la segunda Guerra Mundial, como deportista en su querida Dinamarca y como viajero por los países de Europa y el cercano Oriente, en su tiempo de vida laical. También lo fue, después, en su caminar en la vida religiosa: Jesuita primero, cartujo por un tiempo, estudios de teología hasta ordenarse como sacerdote diocesano y, de nuevo, jesuita.

Como jesuita, en su primera etapa, fue destinado a Japón, a donde nunca fue. En Perú, en donde ya sacerdote hizo parte de su noviciado, antes de acabar su segundo año le destinaron al Chiriaco como superior. No puedo afirmarlo, pero, tal vez, haya podido ser el único superior novicio en la historia de la Compañía. Allí permaneció alrededor de cinco años para, después, recibir el destino a la comunidad de Urcos, en donde ha vivido sus últimos 37 años, 27 de los mismos entre la comunidad campesina de Quico y Marcapata, lo más lejano posible de Urcos.

Su vida fue la de un hombre que rompía esquemas allí donde estaba, un hombre que nunca se estancó, siempre estaba soñando y planeando cosas nuevas, que buscaba respuestas a las situaciones que se le iban presentando, un idealista con los pies en esta tierra, a veces contradictorio, siempre abierto y tolerante. Tal vez por eso, en su vejez, seguía siendo un hombre joven que cautivaba a todos los que le conocían, tanto a jóvenes como a personas mayores.

Peter ha sido un amigo entrañable, por su fidelidad, por su cercanía, por su capacidad de ternura a pesar de su apariencia ruda, por su sencillez, por su alegría. Ciertamente, si algo no desearía en estos momentos es que llorásemos por él. Como el miércoles, cuando le visité llegando de Cusco, tendría palabras llenas de humor y nuevos planes para soñar juntos nuevas aventuras. Como el otro día, no podríamos menos de reír con él. El era el primero que sabía reírse de sí mismo. Por todo ello, sin duda, tenía una red de amistades impresionante por todo el mundo. Ofrecía y recibía confianza, de ahí que le llegaban ayudas de todas partes. Ha sido un hombre que se hacía querer.

Su pasión ha sido entregar su vida primero por los nativos de la selva, después por y con los campesinos quechuas de la sierra. Para ellos siempre ha querido lo mejor y ha dado lo mejor de sí mismo hasta el final, su vida. Es como entendía la vida, entregada amando sin medida. Y entregada preferentemente en servicio de los más pobres. Nada había más importante para él que el amor.

Soñaba y ha muerto soñando con una buena educación para los campesinos.

De ellos aprendió:

  • a escuchar antes de hablar. Sus palabras no dejaban indiferente. INSPIRABAN
  • A dejarse despojar sin alterarse.
  • A ser comprensivo y tolerante.
  • A disfrutar de la vida sencilla del campo, a pesar de su dureza.

Peter, ante todo, hombre de fe honda. CREYENTE.

Fe que sabía transmitir aunque él lo ponía en duda.

Siempre original y diferente. Agradecimiento a Soledad.

Entendió lo del camino, verdad y vida.