Jeg holdt i Marcapata messe en måned efter hans død. Messen, som afholdes en måned efter døden, er en tradition her blandt vores folk, lige som messen, som afholdes en uge efter. Den sidstnævnte blev holdt i Andahuayllilas, og jeg var ikke med, da jeg stadig var i Lima.

Talen/la homilia fra Marcapata er næsten komplet.

Med venlig hilsen og i taknemmelighed

Antonio Sanchez-Guardamino 

 

Messe i Marcapata for padre Peter: 2Cor 6-10; Jn 12 24-26

(oversat af Unna Küssner)

D. 28 juli, dagen for Nuestra Señora de la Paz (Vor Frue for Fred = Jomfru Maria?) og den vigtigste dag for fejringen af Fædrelandet / Fiestas Patrias ( = Perus uafhængighedsdag), modtog Peter vor gode Fader Guds store omfavnelse af FRED og han opnåede at komme ind i det storslåede endelige FÆDRELAND, som Gud har forberedt os i sit rige, der hvor vi alle er kaldet til at komme ind.I de sidste 37 år har han boet i Urcos – Ocongate (9) og frem for alt, i Quico og i Marcapata. Her har han givet sit liv ind til det sidste.

I Evangeliet har vi hørt, hvordan Jesus siger om sig selv: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.” (Joh. Kap 12 v. 24). Derfor gav Jesus sit liv i den grad, at han døde på korset. Og han gjorde det frivilligt af kærlighed.

Padre Peter forstod så godt disse Jesu ord og hans sidste gestus ved at give sit liv. Derfor ville han – ligesom Jesus – give sit liv til det sidste, for at tjene alle folk i disse større og mindre landsbyer i Quispicanchi, særligt i Quico og Marcapata, hvorved han også efterlod sin familie og sit elskede Danmark.

De som kendte ham, vidste, at han altid søgte det bedste, ikke for sig selv, men for det gode og for udviklingen i disse landsbyer. Ham skylder vi Ccaijo i Ocongate. I Quico og Marcapata har han hjulpet med utallige projekter, som vandkraft, landeveje, værksteder, boliger, radio, undervisning (bibliotek), bespisning (comedor), osv., og har desuden givet utallige personlige hjælpetjenester, til familier og til syge.

Men frem for alt drømte han om, at disse landsbyer en dag ville blive anderledes. Han drømte om en menneskelig udvikling, ud fra Jeres egne kulturelle rødder. Uden at I skulle svigte Jer selv og dem I er, ønskede han at se Jer solidariske, bekymre Jer om de øvrige, hjælpe hinanden, og særligt de som har størst behov, som de ældre, de syge… og børnene.

Han ønskede at se Jer ærlige, med gensidig respekt for hinanden, i fællesskab og lykkelige.

Padre Peter er som det sædekorn, der falder på jorden og dør og siden giver mange fold, død efter at have givet sit liv med generøsitet – og derfor har han også efterladt mange fold til os, der vil være rigeligt at høste fra ham. Det er nu os, som skal sørge for, at disse fold bliver flere for hver dag, ved at følge hans eksempel og ved at lytte til de råd, han har givet os.

Jeg drister mig til at sige, at Padre Peter, som Jesus, har levet sit liv med at gøre det gode. Og lige som Jesus har han, selv om han ikke blev korsfæstet, båret sit kors og han har udholdt al den lidelse, som han har oplevet ved andres opførsel, hvilke han generøst har hjulpet og hvilke han virkelig har elsket og som han er vedblevet med at elske til sin død.

Jeg er vidne til dette. (+ reference til Jesus på korset: Fader, tilgiv dem… Luk. Kap. 23 v. 34)

Padre Peter vidste altid at give det gode tilbage med det dårlige.

Vi har også hørt i den første læsning (2 Kor. Kap 9 v. 7): ”for Gud elsker en glad giver”.

De, som har kendt Padre Peter, har været vidne til hans glæde og gode humør. Han blev sjældent vred. Han var altid i godt humør og havde en smittende glæde.

Padre Peter har været en deltagende ven, med sin troskab, sin nærhed, for sin evne til ømhed, for sin enkelhed, for sin glæde. Sikkert er det, at hvis der var noget han ikke ønskede i disse øjeblikke, så er det, at vi skulle græde over ham.

Selv lige før han døde, da jeg besøgte ham fra Cusco, havde han glade ord og nye planer, så vi kunne drømme om nye eventyr sammen. Som denne dag, kunne vi ikke andet end at le sammen med ham. Han var den første, som kunne le ad sig selv. Uden tvivl er det på grund af alt dette, at han havde et imponerende netværk af venner i hele verden. Han fik og gav tillid, i den grad, at han fik støtte fra alle steder. Han var en mand, som gjorde sig elsket.

Hans passion var at give sit liv, først til de indfødte folk i urskoven, som han boede hos, og derefter her, hvor han gav det for og med menneskene i disse landsbyer i Andesbjergene. Han har altid ønsket det bedste for alle og han har givet det bedste af sig selv lige indtil det sidste – han har givet sit eget liv. Det var sådan han forstod livet, at give det ved at elske betingelsesløst. Og ved at foretrække at leve i de folks tjeneste, som havde mest brug herfor. For ham var der ikke noget vigtigere end kærligheden.

Han drømte om, og han drømte derom indtil han døde, at børnene på landet skulle få en god uddannelse.

Mens han levede sammen med de indfødte folk i urskoven og bønderne i bjergene lærte han:

  • At lytte før at tale. Hans ord var ikke ligegyldige for nogen. De INSPIREREDE.
  • At lade sig bestjæle uden at lade sig forstyrre
  • At være forstående og tolerant overfor alle
  • At nyde sit enkle liv på landet, selv om det er et hårdt liv

Padre Peter har, frem for alt, været en mand med en ærlig tro. Han har været en ægte TROENDE, med de tvivl og vanskeligheder det indebærer.

En tro, som han formåede at overføre, også selv om han tvivlede.

Altid med ægthed. Han forstod meget vel Jesu ord: ”Jeg er vejen og sandheden og livet”. (Joh. Kap 14 v. 6)

Det eneste som er tilbage nu for os, er at takke Gud for hans liv.

Lad os derfor med dybfølt tro fortsætte denne Nadver af handling, som er at takke for Padre Peters liv, og vi beder Gud om at fylde os med hele sin Ånd, sin Kærlighed, sin Glæde, sit Håb.

************************************

En español! 

Misa en Marcapata por el P. Peter: 2Cor 6-10; Jn 12, 24-26

El 28 de Julio, día de Ntra. Sra. de la Paz y día central de Fiestas patrias, el P. Peter recibió el gran abrazo de PAZ por parte de nuestro buen Padre Dios y celebró la entrada en la gran PATRIA definitiva que Dios nos tiene preparada en su Reino, en el que todos estamos llamados a participar.

Los 37 últimos años los ha vivido en Urcos – Ocongate (9) y, sobre todo, en Quico y Marcapata. Aquí ha entregado su vida hasta el final.

Hemos escuchado en el Evangelio a Jesús diciendo de sí mismo:

“Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto”. Por eso Jesús entregó su vida hasta morir en cruz. Y lo hizo voluntariamente por amor.

El P. Peter entendió muy bien estas palabras de Jesús y su último gesto de entregar la vida. Por eso, como Jesús, quiso él, también, entregar su vida hasta el final al servicio de toda la gente de estos pueblos y comunidades de Quispicanchi, particularmente Quico y Marcapata, dejando atrás su familia y su querida Dinamarca.

Los que le conocieron saben que siempre buscó lo mejor, no para él sino para el bien y el desarrollo de estos pueblos. A él le debemos en Ocongate el Ccaijo. En Quico y Marcapata ha apoyado en múltiples proyectos como hidroeléctricas, carreteras, talleres, viviendas, emisora radial, educación (Biblioteca), alimentación (Comedor), etc., además de innumerables ayudas personales, a familias y a enfermos.

Pero, ante todo, soñó con que un día estos pueblos fueran diferentes. Soñó con un desarrollo profundamente humano desde sus propias raíces culturales. Sin dejar de ser lo que son, les quería ver solidarios, preocupados por las necesidades de los demás, apoyándose unos a otros, particularmente a los más necesitados, como los ancianos y ancianas, los enfermos… los niños. (Fiesta del 31 de Julio).

Los quería ver honestos, respetándose mutuamente, fraternos, felices.

El P. Peter, como el grano de trigo que cae en tierra y muere dando mucho fruto, ha muerto entregando su vida con generosidad, por eso también nos ha dejado mucho fruto, su cosecha será abundante. En nosotros está hacer que ese fruto aumente cada día más siguiendo el ejemplo de su vida y los consejos que nos ha dejado. (Recordar las homilías que pronunciaba todos los días en las misas de la tarde)

Me atrevo a decir que, como Jesús, el P. Peter ha pasado su vida haciendo el bien. Y, como Jesús, aunque no ha sido clavado en la cruz, sí ha cargado su cruz soportando todo el sufrimiento que le ha proporcionado el comportamiento de algunos a quienes ha ayudado generosamente y a quienes ha querido de verdad y los ha seguido queriendo mucho hasta morir.

Soy testigo de ello. (Recordar a Jesús en la cruz: “Padre, perdónalos…”.

El P. Peter supo devolver siempre bien por mal.

También hemos escuchado en la primera lectura: “Dios ama al que da con alegría”.

Cuantos le han conocido han sido testigos de la alegría y el humor del P. Peter. Rara vez se enfadaba. Siempre estaba de buen humor y contagiaba su alegría.

El P. Peter ha sido un amigo entrañable, por su fidelidad, por su cercanía, por su capacidad de ternura, por su sencillez, por su alegría. Ciertamente, si algo no desearía en estos momentos es que llorásemos por él.

Como la víspera de su muerte, cuando le visité llegando de Cusco, tendría palabras llenas de humor y nuevos planes para soñar juntos nuevas aventuras. Como ese día, no podríamos menos de reír con él. El era el primero que sabía reírse de sí mismo. Por todo ello, sin duda, tenía una red de amistades impresionante por todo el mundo. Ofrecía y recibía confianza, de ahí que le llegaban ayudas de todas partes. Ha sido un hombre que se hacía querer.

Su pasión fue entregar su vida primero por los nativos de la selva viviendo con ellos; después, aquí, entregarla por y con la gente de estos pueblos y comunidades andinas. Para todos siempre ha querido lo mejor y ha dado lo mejor de sí mismo hasta el final, su propia vida. Es como entendía él la vida, entregada amando sin medida. Y entregada preferentemente en servicio de los más necesitados. Nada había más importante para él que el amor.

Soñaba y ha muerto soñando con una buena educación para los niños y niñas campesinos.

En la convivencia con las comunidades nativas de la selva y campesinas de la sierra aprendió:

  • A escuchar antes de hablar. Sus palabras no dejaban indiferente a nadie. INSPIRABAN
  • A dejarse despojar sin alterarse.
  • A ser comprensivo y tolerante con todos.
  • A disfrutar de la vida sencilla del campo, a pesar de su dureza.

El P. Peter, ante todo, ha sido un hombre de una fe honda. Ha sido un verdadero CREYENTE, con las dudas y dificultades que esto supone.

Fe que sabía transmitir aunque él lo ponía en duda.

Siempre original. Entendió muy bien las palabras de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.

Sólo nos queda dar gracias a Dios por su vida.

Sigamos, pues, con profunda fe esta Eucaristía de acción de gracias por la vida del P. Peter pidiéndole a Dios que nos llene a todos de su Espíritu, de su Amor, de su Alegría, de su Esperanza.